Maatwerk in stalinrichting!
Vragen? 0513 46 1336 |
Menu
Groot assortiment met alle A-merken
Eigen serviceteam 24 uur per dag
Specialist in stalinrichting

Privacy-verklaring

 

 

Privacyverklaring Frilim B.V.

Frilim is zich ervan bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De handelswijze van  Frilim is in overeenstemming met de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens en tevens met de Algemene Verordening Gegevensbescherming die in mei 2018 van kracht wordt.

 

Deze privacyverklaring is als volgt opgebouwd:

1.      Doeleinden van gegevensverwerking (algemeen)

2.      Marketingactiviteiten

3.      Beveiligingsniveau

4.      Opslag van gegevens

5.      Rechten van betrokkenen

6.      Bewaartermijn gegevens

7.      Contactgegevens

8.      Aanpassing privacyverklaring

 

1.    Doeleinden van gegevensverwerking (algemeen)

De volgende persoonsgegevens (NAW gegevens) worden door Frilim verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met Frilim in de breedste zin van het woord:

–          Voor- en achternaam

–          Bedrijfsnaam

–          Adresgegevens

–          E-mailadresgegevens

–          URL website

–          Telefoonnummer(s)

–          IBAN-nummer

–          KvK-nummer

Deze overeenkomsten zijn hoofdzakelijk op het gebied van stalinrichting en levering van materiaal ten behoeve van stalinrichting. Om deze werkzaamheden te optimaliseren kunnen de gegevens tevens worden gebruikt om de diensten van Frilim te verbeteren en om de relatie met de klant te beheren.

Daarnaast kunnen andere hierboven niet vermelde persoonsgegevens worden verwerkt, welke door u als betrokkene uit vrije wil worden verstrekt ter uitvoering van de overeenkomst met Frilim.

Frilim verwerkt geen bijzondere gegevens, waaronder gegevens betreffende ras, geloofsovertuiging, levensovertuiging, seksuele geaardheid, politieke voorkeur, gezondheid, strafrechtelijk verleden of lidmaatschap van een vakbond.

Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden of buitenlandse instellingen behoudens de holdingmaatschappij van Frilim voor administratieve doeleinden, tenzij hiervoor door betrokkene toestemming is verleend of een wettelijke verplichting dit noodzakelijk maakt.

 

2.    Marketingactiviteiten

Frilim raadpleegt, in het kader van marketingactiviteiten, periodiek de algemene bezoekgegevens bij van haar websitebezoekers. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en de gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt worden geregistreerd en gebruikt voor statistische analyse van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Daarnaast kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden. Voorbeelden zijn hiervan het communiceren met bestaande klanten over (nieuwe) producten en acties van Frilim. Het mailadres dat bezoekers van de website van Frilim daar hebben achtergelaten wordt louter gebruikt voor het toezenden van informatie over nieuwe producten en acties.

 

3.    Beveiligingsniveau

Frilim beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij neemt Frilim maatregelen als het instellen van firewalls en virusscanners en wachtwoorden. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons. De contactgegevens zijn opgenomen onder punt 7.

 

4.    Opslag van gegevens

De persoonsgegevens worden digitaal versleuteld en beveiligd met wachtwoorden bewaard, zoals ook onder punt 3 genoemd. E-mailgegevens worden tevens digitaal bewaard in e-mailboxen.

 

5.    Rechten van betrokkenen

Indien u een relatie met Frilim heeft, heeft u middels een schriftelijk verzoek (per e-mail via het onderstaande adres) de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over de producten van Frilim, hiervan schriftelijk bericht doen. Tevens heeft u recht om indien u van mening bent dat de gegevensverwerking onterecht of onjuist plaatsvindt hierover een klacht in te dienen bij de onder 7. genoemde persoon. Gedurende de behandeling van deze klacht heeft u het recht het gebruik van de gegevens door Frilim te doen opschorten.

 

6.    Bewaartermijn gegevens

Uw gegevens worden in ieder geval voor de duur van de overeenkomst bewaard. Na afronding van de werkzaamheden worden de gegevens nog 1 jaar bewaard. Daar waar wettelijke verplichtingen dit noodzakelijk maken, worden de gegevens bewaard voor zolang deze vereisten gelden.

 

7.    Contactgegevens

U kunt uw vragen en verzoeken en klachten rond de verwerking van uw persoonsgegevens richten tot:

Frilim B.V.
J. Koopmans
Leitswei 29
8401 CL  GORREDIJK
koopmans@frilim.nl

 

8.    Aanpassen privacyverklaring

Frilim behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen.

Wijzigingen zullen op www.frilim.nl worden gepubliceerd.

 

Bestel onze producten in onze webshop